GIT-PD uitgelegd

Behandelrichtlijn GIT-PD uitgelegd

Behandelrichtlijn GIT PD

GIT-PD staat voor Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders en is een behandelrichtlijn voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen, waarbij de kenmerken van verschillende bewezen effectieve behandelingen worden gecombineerd. Deze behandelmethode is ontwikkeld door het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.

Volgens de GIT-PD richtlijnen is het erg belangrijk dat er met de patiënt wordt samengewerkt, en dat de patiënt wordt aangemoedigd om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Voordat iemand start met een klinisch traject bij Hezenberg GGZ vindt er eerst een gesprek plaats waarin de diagnoses worden besproken en gezamenlijk behandeldoelen worden opgesteld. Daarnaast wordt er tijdens de opname samen met de patiënt, behandelaar en regiebehandelaar met vaste regelmaat geëvalueerd.

Wat de GIT-PD eveneens kenmerkt is een therapeutische houding waarbij empathie, validering, transparantie, actieve betrokkenheid en een onderzoekende houding hoog in het vaandel staan, net als het bieden van structuur en voorspelbaarheid en het betrekken van naasten tijdens de behandeling. 

Hoe ziet de behandeling eruit?
Voor de behandeling komt de patiënt naar de locatie van Hezenberg GGZ in Hattem. Bij Hezenberg wordt er gewerkt met drie verschillende zorgpaden. Op basis van de indicatie wordt de patiënt op een specifiek zorgpad ingedeeld. De aanpak bestaat uit een psychotherapeutisch traject van 10, 12 of 16 weken. Uit onderzoek van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen blijkt dat deze aanpak heel effectief blijkt bij cluster C-persoonlijkheidsstoornissen. Het klinische behandelprogramma binnen de Hezenberg bestaat uit diverse groepstherapieën en individuele gesprekken waarbinnen gewerkt wordt met de GIT-PD. De diverse onderdelen vullen elkaar aan en versterken elkaar.

De patiënt doorloopt drie fases

 • Fase C
  Deze fase bestaat uit stabiliseren, structureren, kennismaken met groepsgenoten en behandelaren en het eigen maken van de werkwijze van de Hezenberg. Ook wordt het signaleringsplan opgesteld.
 • Fase B
  Deze fase bestaat uit het inzicht krijgen in patronen en in standhoudende factoren.  In zorgpad 1 en 2 ligt de nadruk op het doorbreken van de onderliggende destructieve patronen, het ontwikkelen van nieuw gedrag en verbeteren van de relatie van patiënt met zichzelf en anderen. In zorgpad 3 is de focus van de behandeling het vinden van de balans tussen draagkracht en draaglast en het leren kennen van grenzen.
 • Fase A
  Deze fase richt zich op hoe het geleerde in de thuissituatie vorm kan krijgen. Er wordt een terugvalpreventieplan gemaakt en besproken welke hulpvragen er nog zijn om met de ambulante behandelaar verder aan te werken.

Warme overdracht
Na de klinische behandeling zorgt Hezenberg GGZ voor een warme overdracht. Zo kunt u – of de behandelaar in kwestie – de ambulante behandeling zo effectief mogelijk vervolgen. Om enerzijds het geleerde te verstevigen en anderzijds verdere stappen in het herstelproces van de patiënt te zetten.

Behandelprogramma Klinische GGZ Hezenberg

Het behandelprogramma klinische GGZ bestaat bij Hezenberg uit diverse groepstherapieën, individuele gesprekken en specifieke e-health modules die elkaar aanvullen én versterken. Allemaal zijn ze gericht op herstel, bezinning en persoonlijke groei.

In onze drie zorgpaden worden verschillende groepstherapieën aangeboden die passend zijn voor het desbetreffende zorgpad. Hieronder een greep uit de verschillende groepstherapieën: 

 • Beeldende therapie 
 • Psychomotore therapie (PMT) 
 • Groepspsychotherapie 
 • Running therapie 
 • Psychodrama 
 • Sociotherapie 
 • Huis van je leven 

Hieronder lichten we één van de groepstherapieën uit: 

Beeldende therapie

Vaktherapie is een overkoepelende naam voor non-verbale therapieën, waaronder ook beeldende therapie valt. Vaktherapieën zijn ervaringsgerichte therapieën. De nadruk ligt meer op doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen kan de patiënt de problematiek onderzoeken en de bijbehorende emoties en gedachten daarbij vormgeven. Door de ervaringen die de patiënt bij deze werkvormen opdoet, wordt er gewerkt aan bewustwording en kan de patiënt nieuwe inzichten verwerven. De patiënt leert bijvoorbeeld om op andere manieren te reageren op situaties en gevoelens. Zo wordt het mogelijk om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en vaste patronen te doorbreken.

Beeldende therapie maakt het zichtbaar!
In beeldende therapie bij Hezenberg GGZ wordt methodisch gewerkt met gerichte interventies met beeldende materialen, gereedschappen en technieken. Bijvoorbeeld klei, houtskool, verschillende krijtsoorten en verf. De patiënt doet tijdens dat proces fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen op. Bijzonder aan beeldende therapie is dat het werkstuk concreet is. De patiënt kan het loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Beeldende therapie wordt door veel patiënten beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het confronteert hen met patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie.

Kortdurende klinische opname bij Cluster C-problematiek meest effectief

Op basis van onderzoek kan met overtuiging worden gezegd dat een kortdurende klinische opname bij cluster C-problematiek het meest effectief blijkt. Hezenberg GGZ in Hattem biedt een dergelijk intensieve kortdurende klinische behandeling voor patiënten uit het hele land.

Ervaart u te weinig progressie in behandeling van cluster C-persoonlijkheidsstoornissen? Overweeg een kortdurende klinische booster behandeling als tussenstap in uw ambulante behandeltraject. Bij Hezenberg GGZ behandelen we mensen met (trekken van) cluster C-persoonlijkheidsstoornissen met al dan niet co-morbide problematiek. Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in de behandeling van cluster C-persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen en angststoornissen en zijn bekend met trauma-gerelateerde problematiek. Wij zetten onze behandelingen in op basis van de meest recent wetenschappelijke inzichten en werken volgens de GIT-PD behandelrichtlijn.

Opname criteria Hezenberg GGZ en contra-indicaties

Opnamecriteria
Mensen hebben baat bij een klinische behandeling bij Hezenberg als er sprake is van:

 • Een cluster C-persoonlijkheidsstoornis in combinatie met angst en/of depressie;
 • Een gebrekkige coping​;
 • Voldoende voorliggende behandeling​ (wij werken met name volgens het stepped-care principe);
 • Motivatie om te werken aan verandering ​(niet enkel de hulpvraag ‘tot rust komen’)​;
 • Zelfreflectie​;
 • Een nazorgtraject dat direct na afloop van start gaat.

Contra-indicaties

 • Onvoldoende draagkracht (bijvoorbeeld ernstige emotionele instabiliteit, prikkelgevoeligheid of vermoeidheid)​;
 • Ernstige suïcidaliteit;​
 • Verslaving​;
 • Psychotisch ziektebeeld;​
 • Cluster B-persoonlijkheidsstoornis op de voorgrond;​
 • Stoornissen waardoor groepstherapie niet passend is. 

Een klinische behandeling bij Hezenberg wordt alleen ingezet bij patiënten die enige mate van eigen regie en zelfreflectie hebben. Met als voornaamste doel inzicht krijgen in de destructieve patronen die iemands leven beheersen en daar veranderingen in (helpen) aanbrengen. En komen we gezamenlijk tot de conclusie dat Hezenberg voor uw patiënt geen passende plek is? Dan denken we graag met u mee over mogelijke alternatieven.

Telefonisch spreekuur Hezenberg GGZ

Heeft u als verwijzer vragen over een bepaalde casus en wilt u daarover even sparren? Twijfelt u of wij u patiënt de juiste hulp kunnen bieden? Maak vrijblijvend gebruik van ons telefonisch spreekuur, elke werkdag van 8:30 uur tot 09:00 uur. De psychologen van ons intaketeam delen hun kennis graag met u. Tijdens het spreekuur zijn ze te bereiken op telefoonnummer: (038) 20 22 900.

Wie krijgt u aan de telefoon?
V.l.n.r. Anita Overgaauw en Ineke Arnold. Beiden zijn psycholoog bij Hezenberg GGZ.

Terugbelafspraak
Wilt u buiten ons telefonisch spreekuur uw casus aan ons voorleggen? Bel naar ons behandelsecretariaat voor het maken van een terugbelafspraak of stuur ons een e-mail. Ons behandelsecretariaat is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer (038) 20 22 901. Het e-mailadres is: behandelsecretariaat@hezenberg.nl.