Disclaimer en privacyreglement


Website(s)

De informatie op de corporate website van Hezenberg en de daaraan gekoppelde sites (GGZ, Pastoraat, Retraite en Vriendenstichting) is zorgvuldig samengesteld. We zetten ons ervoor in dat de informatie actueel en kloppend is. Toch kan het voorkomen dat er
informatie verouderd, onvolledig of onjuist is, of dat een tekst anders geïnterpreteerd kan worden dan door ons is bedoeld. Er kan aan de informatie op onze website dan ook geen rechten worden ontleend. Er kan ook geen diagnostische of therapeutische waarde aan worden
ontleend. We stellen het bijzonder op prijs als eventuele onjuistheden of mankementen aan onze website aan ons worden doorgeven via info@hezenberg.nl of 038 20 22 900. We proberen het probleem dan zo snel mogelijk op te lossen.

Gebruik van teksten en/of foto’s

Hezenberg geeft geen toestemming voor het gebruiken, vermenigvuldigen of delen van teksten en/of foto’s die gebruikt worden op de website van Hezenberg, zonder dat daar schriftelijk toestemming voor is verleend door Hezenberg. Een verzoek tot gebruik van teksten of foto’s kan gericht worden aan info@hezenberg.nl.
Op onze website staan quotes van oud-gasten. Deze quotes zijn gebaseerd op ervaringen van meerdere oud-gasten. De gebruikte namen zijn fictief en de getoonde portretten zijn illustratief. Hierdoor zijn deze verhalen niet direct te herleiden naar de betrokken personen.

Privacy

Hezenberg hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van bezoekers van onze website. We houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en maken gebruik van beveiligingsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die bezoekers vrijwillig aan ons verstrekken. Bijvoorbeeld voor het ontvangen van ons relatiemagazine, digitale nieuwsbrief of het aanmelden voor een activiteit. Alle persoonlijke informatie die aan ons verstrekt wordt, behandelen we vertrouwelijk.

Gebruik van cookies

Via Google Analytics verkrijgen we informatie over het gebruik van onze website. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van onze websitebezoekers. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om de effectiviteit van onze website te meten en, waar nodig, te verbeteren.

Links naar/van externe websites

Op onze website verwijzen we op sommige plaatsen naar externe websites, voor aanvullende informatie. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van externe websites. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op deze websites wordt
aangeboden of de verwijzing daar naar toe. Mocht een link volgens u naar onjuiste informatie verwijzen, stellen wij het op prijs als u ons daarop attendeert via info@hezenberg.nl.
U hoeft geen toestemming te vragen voor het doorlinken naar de website van de Hezenberg, mits uw website geen aanstootgevende informatie bevat. Wel stellen we het op prijs als u ons daarvan op de hoogte brengt via info@hezenberg.nl. Wij behouden ons alle rechten
voor, als de inhoud van uw website daar aanleiding toe geeft, om deze toestemming in te trekken.

E-maildisclaimer

E-mailberichten (inclusief eventuele bijlage(n)) van Hezenberg zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Mocht u abusievelijk een e-mail van ons ontvangen die niet voor u is bestemd, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit aan de afzender te melden. We willen u dringend vragen het bericht (inclusief eventuele bijlage(n)) te verwijderen en definitief uit uw systeem te wissen. Het is niet toegestaan om kennis te nemen van de inhoud van het e-mailbericht, deze op enige wijze openbaar te maken, te gebruiken, te vermenigvuldigen, te verspreiden en/of te verstrekken aan derden.

Bekijk hier ons Privacyreglement