Ambulante GGZ

Ambulante hulp is een vorm van hulp waarbij iemand niet wordt opgenomen. De therapie bestaat uit gesprekken van circa 50 minuten die ongeveer elke twee weken plaatsvinden. Tijdens de intake, dit is het eerste gesprek, wordt een inschatting gemaakt of de behandeling thuishoort in de Generalistische Basis GGZ of in de Specialistische GGZ. De behandeling valt altijd onder de verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde therapeut.

Generalistische Basis GGZ (Basis-GGZ)

Basis-GGZ is vaak een vervolg op gesprekken die gevoerd zijn met een huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) vanwege lichte tot matige problemen. De verwachting is dat binnen 10 tot 12 gesprekken de problemen zijn verminderd of niet meer aan de orde zijn. Naast face to face gesprekken wordt gebruik gemaakt van e-health. De behandeling vindt plaats tijdens kantooruren. Patiënten die in behandeling zijn en die buiten kantooruren in crisis raken, worden geadviseerd contact op te nemen met de huisartsenpost. De dienstdoende huisarts maakt vervolgens de afweging of de crisisdienst ingeschakeld wordt.

Specialistische GGZ (S-GGZ)

In de S-GGZ wordt zwaardere problematiek behandeld. Mensen kunnen worden doorverwezen door de huisarts of door een psycholoog die werkzaam is in de basis-GGZ. De therapie bestaat uit gesprekken van ca. 50 minuten die om de week plaatsvinden. Er bestaat de mogelijkheid om in samenspraak met een van de psychiaters medicatie voor te schrijven. Tevens wordt de behandeling ondersteund door e-health modules.

Het behandelteam ambulante zorg van Hezenberg GGZ
Het behandelteam ambulante zorg van Hezenberg GGZ

De problematiek

In de ambulante GGZ behandelen worden mensen behandeld met psychische problemen en klachten zoals depressieve stoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Onder aan deze pagina is een link naar de pagina waar precies staat welke stoornissen en problemen we wel en welke we niet behandelen. Hieronder lichten we twee problematieken toe:

Seksuologische problematiek

Seksuologische problemen kunnen te maken hebben met disfunctioneren zoals erectiestoornissen en vaginisme. Of met seksuele voorkeur of seksuele identiteit. Ook kunnen seksuele problemen ontstaan na een ongeval, door ziekte of een handicap. Een seksuologische behandeling valt binnen de S-GGZ. Bij Hezenberg is een gespecialiseerde seksuoloog-psychotherapeut werkzaam.

Trauma-gerelateerde problematiek

Na het meemaken van een heftige situatie bestaat het risico op het ontwikkelen van een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). Naast angsten, nachtmerries over de situatie, vermijdingsgedrag, stress en spanning, een verhoogde waakzaamheid etc. krijgen mensen met PTSS ook diverse lichamelijke klachten.

Voorbeelden van heftige situaties zijn: Oorlogsgeweld, natuurrampen, verkrachting, bedreiging met een wapen, beroving met geweld, een overlijden van een naaste na een geweldsincident. De behandelaren bieden een integratieve traumatherapie aan waarbinnen EMDR een onderdeel van de aanpak kan zijn.

Behandelproces en behandelperiode

Na uw aanmelding wordt ingeschat of de behandelaren van Hezenberg in staat zijn u een passende therapie te geven. Vervolgens komt u op onze wachtlijst. Voor het eerste gesprek wordt u gevraagd een uitgebreide digitale vragenlijst in te vullen. Het eerste gesprek is het intakegesprek en daarin wordt samen met u verder onderzocht of er een behandeling geboden kan worden en hoe die er uit moet gaat zien.

Vervolgens kunt u gevraagd worden om thuis extra tests in te vullen ter onderbouwing van de diagnose. Voor de behandeling is een BIG-geregistreerde therapeut verantwoordelijk. Samen met deze regiebehandelaar, de behandelaar en u wordt een behandelplan opgesteld. Daarin komen onder meer de hulpvraag, de diagnose en de doelen te staan. Ook wordt daarin een inschatting gegeven van het aantal sessies dat nodig is. De behandelingen worden uitgevoerd conform de GGZ-zorgstandaarden.

E-health modules

Tijdens de behandeling kunnen e-health modules worden aangeboden ter ondersteuning van de behandeling (educatie of opdrachten).  Ook zal er ruimte zijn om naasten te betrekken bij de behandeling. De sessies duren circa 50 minuten en vinden om de week plaats. Naar mate de behandeling vordert, neem de frequentie af. Bij kortdurende afwezigheid van de behandelaar door vakantie of ziekte, is een collega als achterwacht beschikbaar. Mocht de behandelaar langdurig uitvallen dan zal in overleg met u een collega de behandeling overnemen en voortzetten.