Verandering in 7 stappen

Het proces van ‘aanmelden tot afronding’ is onderverdeeld in 7 stappen.

Stap 1: Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor een ambulante behandeling (basis GGZ of specialistische GGZ) meld je je klachten bij de huisarts, een GGZ-organisatie, een psychiater of specialist in het ziekenhuis. Die kan jou verwijzen voor een ambulante behandeling bij de Hezenberg. Uit de verwijzing moet onder andere blijken dat er geen sprake is van een voortdurende crisis(gevoelige) situatie, zoals een psychose, sterke suïcide-drang of verslaving aan alcohol en/of drugs.

Wanneer een verwijzing voldoende informatie bevat, neemt het behandelsecretariaat contact met je op om een afspraak te plannen voor het eerste gesprek.

Zoals bij alle GGZ-instanties maakt de intakefase formeel onderdeel uit van de behandeling. Ook als je niet in aanmerking komt voor verdere behandeling, worden de kosten voor de intake in rekening gebracht bij je zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico en kunnen (gedeeltelijk) voor eigen rekening zijn. Informeer hiernaar bij het eerste telefonische contact met het intaketeam.

Stap 2: voorbereiding op intake

Voorafgaand aan het intakegesprek krijg je toegang tot ons E-health platform. In deze beveiligde digitale omgeving kun je vóór het intakegesprek een vragenlijst invullen. Mocht je niet met een computer kunnen werken horen we dit graag. We zoeken dan met jou naar een passend alternatief.

We raden je aan om iemand mee te nemen naar het intakegesprek. Bedenk alvast wie je wilt vragen om hierbij aanwezig te zijn. Wanneer je de polis van je zorgverzekering meeneemt, kunnen wij je informeren over de kosten en vergoedingen van een behandeltraject. Neem ook een lijst mee van de eventuele medicatie die je gebruikt. Tot slot adviseren we je om te noteren welke vragen je wilt stellen tijdens het gesprek.

Stap 3: Intakefase

De intakefase bestaat uit een gesprek met een GZ-psycholoog of met een psychotherapeut. Tijdens het intakegesprek bespreken we de reden van je aanmelding en stellen we vragen over jouw ontwikkeling en huidige functioneren. Ook onderzoeken we welke diagnose we bij je kunnen stellen, bespreken we wat je doelen zijn en welke zorgverlening wenselijk is. Jouw hulpvraag en behandeldoelen kun je samen met je behandelaar (SMART) formuleren. We houden rekening met jouw behoeften en verwachtingen. Daar waar nodig wordt gebruik gemaakt van diagnostische lijsten. Uiteraard krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.

Stap 4: Voorbereiding op behandeling

Wanneer blijkt dat een behandeling bij Hezenberg zinvol kan zijn, wordt een afspraak gemaakt om met de behandeling te starten. Je krijgt een opdracht om je via het E-health platform voor te bereiden op jouw behandeling en na te denken over wat je doelen in de behandeling zijn. We vragen je zo concreet mogelijk na te denken hoe jouw situatie er na afloop van de behandeling uit zou moeten zien.

Stap 5: Behandelplan

Nadat je problematiek helder in kaart is gebracht en je realistische doelen hebt geformuleerd, wordt er een plan gemaakt voor behandeling die op jouw situatie aansluit. De behandelaar werkt volgens de meest actuele richtlijnen, evidence based protocollen, zorgstandaarden en kwaliteitswaarden via modules. We vragen jouw toestemming voor het uitvoeren van het behandelplan en leggen dat schriftelijk vast.

Stap 6: Behandeling

De behandeling bestaat uit meerdere gesprekken en huiswerkopdrachten. Je behandelaar grijpt steeds weer terug op de doelen die aan het begin van je traject zijn gesteld. In goed overleg kunnen naastbetrokkenen ook een plaats krijgen in de behandeling. Tussentijds is er een evaluatie en stellen we eventueel de behandeling bij.

De ambulante behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Consultatie
  • E-health platform
  • Onderhoud
  • Behandeling
  • Psychodiagnostiek
  • Terugvalpreventie

Stap 7: Afronding

Je behandeling wordt in principe afgerond als de doelen die je vooraf hebt gesteld (zoveel mogelijk) zijn behaald. Als dat niet haalbaar blijkt, helpen we je om om te gaan met blijvende klachten. Ook toetsen we in welke mate je inspraak hebt gehad in het behandelplan. Daarnaast wordt er een terugvalpreventieplan opgesteld om te voorkomen dat je terugvalt in oude gedragspatronen. Om verergering van je klachten in de toekomst te voorkomen, is het van belang dat je ook na de behandeling goed in de gaten blijft houden hoe het met je gaat. Mocht je behandeling volledig stagneren dan kijken we in goed overleg naar verwijsmogelijkheden. Aan het eind van de behandeling wordt jouw verwijzer schriftelijk geïnformeerd over de geboden hulp, het effect, de prognose en het resultaat.