Voor verwijzers

Hezenberg is een kleinschalige, erkende GGZ-instelling waar patiënten worden behandeld die te kampen hebben met (een combinatie van) complexe psychiatrische stoornissen. Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in de behandeling van stemmingsstoornissen (depressie, angststoornissen) en persoonlijkheidsstoornissen (cluster C, soms met kenmerken van cluster B). Daarnaast kan er trauma-gerelateerde problematiek een rol spelen. Vaak is er ook sprake van een lastige thuissituatie waardoor een ambulante- of deeltijdbehandeling niet (meer) toereikend is.

In een uitgebreide lijst met diagnosegroepen en stoornissen leest u wat wij al dan niet bij Hezenberg behandelen.

Klik hier voor de inclusie- en exclusiecriteria.

Verwijzen

Als medisch specialist, huisarts of psychiater kunt u via de beveiligde omgeving van ZorgDomein iemand doorverwijzen naar Hezenberg. Dit heeft de voorkeur. Mocht dit niet lukken, dan is het ook mogelijk om de verwijsbrief Hezenberg GGZ in te sturen naar het behandelsecretariaat. Dit kan per post, fax of beveiligde e-mail.

De inhoud van de verwijsbrief wordt ook besproken met de patiënt. Indien nodig wordt er contact gelegd met de verwijzer voor nadere toelichting of afstemming. De informatie wordt vastgelegd in het dossier, welke eigendom is van de patiënt. Na de intake krijgt de verwijzer schriftelijk bericht over het onderzoek, de diagnose en het voorgenomen behandelplan. Aan het eind van de behandeling wordt de verwijzer opnieuw schriftelijk geïnformeerd over de geboden hulp, het effect, de prognose en het resultaat. In principe zijn we zo transparant mogelijk voor, tijdens en na de behandeling.

Klik hier voor wachttijden klinische GGZ.

Klik hier voor wachttijden ambulante GGZ.

Klinische behandeling

Om in aanmerking te komen voor een klinische behandeling bij Hezenberg moet er in de meeste situaties een recent voorliggend hulpverleningstraject zijn. De meeste patiënten komen bij Hezenberg omdat hun psychiatrische klachten te veel toenemen voor hun ambulante – of deeltijdbehandeling, of omdat deze behandeling stagneert of omdat verdere diagnostiek niet mogelijk is door aanhoudende verstorende omstandigheden in werk- of thuissituatie. In al die gevallen kan een klinische behandeling bij Hezenberg leiden tot herstel en nadere diagnostiek om na de klinische behandeling een gepaste ambulante vervolgbehandeling mogelijk te maken. Het multidisciplinaire team van de Hezenberg bepaalt in overleg met de patiënt of een klinische behandeling zinvol en voldoende veilig is.

Een uniek kenmerk van Hezenberg is de wijze waarop specialistische GGZ-behandeling geïntegreerd wordt met aandacht voor zingeving en bezieling. Het pastoraat gaat uit van onze open christelijke identiteit en is wezenlijk onderdeel van Hezenberg. Onze interkerkelijke oriëntatie maakt dat mensen uit de meest uiteenlopende gezindten zich bij ons thuis voelen. Wij bieden daarbij ruimte aan mensen die uitgaan van een andere levensbeschouwing.

Lees meer over klinisch behandelen

Ambulante behandeling

Om in aanmerking te komen voor een ambulante basis – of specialistische GGZ-behandeling bij Hezenberg hoeft er niet eerder een zorgverleningstraject doorlopen te zijn. Een huisarts, een GGZ-instelling, een psychiater of specialist in het ziekenhuis kan naar de Hezenberg doorverwijzen via een verwijsbrief.

Daarnaast bieden wij ambulante basis- en specialistische GGZ wanneer een klinisch programma niet noodzakelijk is of als vervolg op een klinische behandeling. In de ambulante basis en – specialistische GGZ behandelen we mensen met enkelvoudige stemmingsstoornissen, zoals een depressieve stoornis of angststoornis, al dan niet in combinatie met somatische problematiek. Om in aanmerking te komen voor een ambulante (basis – of specialistische) GGZ-behandeling bij de Hezenberg hoeft er niet eerder een zorgverleningstraject doorlopen te zijn.

Lees meer over ambulant behandelen

Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen

Wij zetten onze behandelingen in op basis van de meest recent wetenschappelijke inzichten. Naar aanleiding van het intake-, diagnose- en behandelplangesprek wordt bekeken in welk zorgpad de hulpvraag het beste past. Binnen dit zorgpad bieden wij een kortdurende, klinische behandeling. Het klinische traject is intensief en duurt 10, 12 of 16 weken. Hezenberg is lid van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Samen met professionals, cliënten en naasten vormt het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen verschillende podia, waardoor de kennis en expertise op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek verbreed en verspreid wordt. Gezamenlijk zetten wij ons in om de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis te verbeteren. Binnen het Kenniscentrum is de GIT-PD (Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders) ontwikkeld. Dit is een richtlijn voor een kwaliteitsvolle behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Deze richtlijn zien wij als onze standaard voor deze patiëntengroep, omdat deze gebaseerd is op zowel wetenschappelijke kennis, praktijkkennis als ervaringen van patiënten en naastbetrokkenen. Het behandelkader gaat uit van de algemene principes die ervoor zorgen dat een behandeling werkt. Wij gebruiken dus de meest effectieve elementen uit bestaande specialistische behandelingen. Deze behandeling voldoet aan een hele reeks kwaliteitseisen, waarvan we weten dat ze een kwalitatief goede behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis garanderen. Deze behandeling is niet alleen gemaakt door professionals, maar ook beoordeeld door patiënten en naastbetrokkenen.

Zorgstandaarden en generieke modules

De ontwikkeling van zorgstandaarden en generieke modules valt onder de verantwoordelijkheid van Akwa GGZ. In dit netwerk werken patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen voor goede, toegankelijke en betaalbare GGZ. Dit gebeurt door het ontwikkelen, financieren en begeleiden van kwaliteitsstandaarden. Onder kwaliteitsstandaarden vallen de zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen die betrekking hebben op het gehele zorgproces en die vastleggen wat goede zorg is. Zorgstandaarden zijn stoornis-specifiek en worden ontwikkeld voor de meest voorkomende psychiatrische stoornissen.

Binnen de ambulante basis – en specialistische GGZ hanteert Hezenberg de volgende zorgstandaarden:
Zorgstandaard depressieve stoornissen
Zorgstandaard angststoornissen
Zorgstandaard persoonlijkheidsstoornissen
Zorgstandaard seksuologische problematiek (seksuele disfuncties)
Zorgstandaard seksuologische problematiek (parafiele – en hyperseksuele stoornissen)

Hezenberg werkt met de volgende generieke modules:
Comorbiditeit
Diversiteit
E-Health
Zelfmanagement

Samenwerkingen

Hezenberg heeft ondersteunende afspraken met verschillende grote GGZ-instellingen in de directe omgeving. Er is een directe uitwisseling met de huisarts en/of de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ) uit de omgeving van de betrokken patiënt om de behandeling af te stemmen (zowel voor als na de behandeling) om goede ketenzorg mogelijk te maken.